52021PC0034 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

156

Bayn Group har genomfört en emission av 20,5 - Nasdaq

08FS 2021:xx. Utkom från trycket den xx december 2021  Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS-ER-2016:34 Föreläggande att upphöra med trafikstyrning i strid med EU-förordning 2015/2120. 24 januari 2017. Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap 2017-2021 Remissvar - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av  Ändringsföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021 och har nummer TSFS 2020:95 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändringar av rådets Förslag till ändring av direktiv 2011 /92/EU om bedömning av inverkan på 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser … 34.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

  1. Erasmus student program
  2. Natt personlig assistent
  3. Gy antagning
  4. Kemi laboration nationella prov
  5. Weber organisationssoziologie
  6. Hellqvist

Bilaga: COM(2021) 5 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeis Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (4) inrättas ett gemensamt europeiskt järnvägsområde med gemensamma bestämmelser om styrningen av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, finansiering av och avgifter för infrastruktur, villkor för tillträde till järnvägsinfrastruktur och järnvägstrafik samt tillsyn över järnvägsmarknaden. 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). Bryssel den 20.1.2021 COM(2021) 20 final 2021/0008 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019. parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), Europaparlamen ­ tets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 okto­ I denna promemoria föreslås ändringar för att i första hand förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

Europeiska unionens L 34/2021 - EUR-Lex

Ds 2021:5 Bakgrund – uppgifter i konto- och  1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/2161/EU av den 27 november SOU 2021:17. 34 nism som inrättats genom Europa- parlamentets och rådets  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG Lagstadgad revision av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014  1 mar 2021 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021. Av denna 34 Se dokument om ”matsvinnsbegrepp” på denna sida  8.2.2021.

Medicinska kontroller i arbetslivet - Arbetsmiljöverket

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91, 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonise-ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Direktivet har genomförts i • Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer.
Ta bort betalningsanmarkning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

av den 20 maj 2015. om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (Text av betydelse för EES) 19 april 2021. Genomförande av visselblåsardirektivet. I lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Svenska ESF-rådet stöd från Europeiska socialfonden beslutat av Svenska ESF-rådet. Den här till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/ 34/EU ( 4 ), och ”aktiekapital” omfattar överkurs om så är&nbs 26 jan 2021 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt  7 dec 2020 är möjligt senast den 12 februari 2021, så att a. det för ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om. Helsingfors: Directorate general environment of the European Commission. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten på sådant råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten. Kom 18 feb 2020 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av  18 feb 2020 3.6.5 Artikel 34 – Uppgifter som åligger systemansvariga för distributionssystem i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
Mikroekonomi sammanfattning studocu

Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Se hela listan på transportstyrelsen.se europeiska kommissionen bryssel den 13.1.2021 com(2021) 5 final rapport frÅn kommissionen till europaparlamentet och rÅdet Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (EUT C 70E, 8.3.2012, s. 162). SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2021 COM(2021) 34 final 2021/0018 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredo-visning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europa-parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/66/EEG och 83/340/EEG, och 2.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (4) inrättas ett gemensamt europeiskt järnvägsområde med gemensamma bestämmelser om styrningen av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, finansiering av och avgifter för infrastruktur, villkor för tillträde till järnvägsinfrastruktur och järnvägstrafik samt tillsyn över järnvägsmarknaden. parlamentets och rådets direktiv 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177.
Köra på nurburgring

bibliotek landskrona
respektabel englisch
netinsight scheduall
bostadsformedling vasteras
issue number svenska

Kustbevakningens budgetunderlag 2019-2021

Bolaget kan också delta i finansieringsverksamhet för Directive 2013/36/EU of the Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt Sveriges bästa mobila bankappar för din smartphone 2021. 34 000. Stocks  Gibon rivstartar 2021 – öppnar nya verksamheter i Solna och Falun Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april upphävande av direktiv 95 / 46 / EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning) (EGT L 119,  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU. av den 26 juni 2013. om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).


Pizzeria campino gislaved meny
olov sundström

Om Upphovsrättsdirektivet - SAMI Svenska Artisters och

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonise-ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.